Sahypaňyzy optimallaşdyranyňyzda 7 SEO eseri boýunça semalt hünärmeni

Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) zerurdyr. Potensial alyjylar hödürleýän hyzmatlaryňyzy gözlänlerinde tapyljak web sahypaňyzy ýerleşdirmäge kömek eder (bu satyn alyş prosesinde möhüm pursat).

Şeýlelikde, Google, Yahoo, Bing we beýleki gözleg motorlary näme gözleýärler? Gözleg motoryna we adamlara birmeňzeş web sahypasyny nädip gurmaly?

Semalt” -yň uly satuw menejeri Raýan Jonson, SEO-nyň web sahypaňyza girdejili boljakdygyny düşündirýär.

Iň oňat meňzeşlik

SEO-nyň esaslaryny taşlasaň, köp zatlara garaşyp bolmaz. Aslynda, muny etmek, dişleriňizi ýuwmakdan, saçyňyzy daramakdan we suwa düşmekden ajaýyp eşiklere, şaý-seplere we aýakgaplara pul harçlamak bilen deňdir. Bu netijesiz iş. Elindäki meselä gaýdyp geliň. Esasy SEO-nyň maksady gözleg motorlaryny aldamak däl. Munuň ýerine, ulanyja gowy tejribe hödürlemek we web sahypaňyzy maslahat berip biler ýaly gözleg motorlaryna niýetiňizi habar bermek.

Şuny göz öňünde tutup, zerur zatlar:

#Siziň web sahypaňyz tort

Baglanyşyklaryňyz, sosýal mediýa gatnaşygy we tölegli gözlegler, mazmuna, sahypanyň gurluşyna, mazmuny dolandyryş ulgamyna we maglumat arhitekturasyna şekersiz hökman edip bolmajak tortuň buzlanmagydyr. Şekersiz tort ýok

# Gözleg motorlary näme gözleýär?

Gözleg motorlary degişli bolmaga çalyşýarlar. Bu, ulanyjyny gözleýän zadyna degişli mazmuna ýa-da web sahypasyna ugrukdyrmak üçin elinden gelenini edýändigini aňladýar. Şeýlelikde, Google, Bing, Yahoo muny nädip kesgitleýär? Garaz, olar göz öňünde tutýarlar:

  • mazmuny - ýazylan mowzuk, düşündiriş, atlar we tekst bilen kesgitlenýär
  • öndürijilik - sahypany ýüklemegiň tizligi
  • ygtyýarlyk
  • ulanyjy tejribesi

# Gowy kitaplarda galmak üçin bu zatlardan gaça duruň

Gözleg motorlary gözlemeýär:

  • açar söz bilen doldurylan mazmun
  • satyn alnan baglanyşyklar - bu sizi hiç ýere alyp bilmez
  • erbet ulanyjy tejribesi - gaty köp mahabatdan gaça duruň

# Işewürlik modeliňizi ykrar ediň

Bu gaty düşnükli bolsa-da, üns bermeýän köp adamy geň galdyrarsyňyz. Diňe näme isleýändiklerini bilenoklar. Maksatlaryňyzyň nämedigini, haýsy emlägiňize, borçnamalaryňyza özüňizden soraň, soňra siziň üçin öwrülişigiň nämedigini kesgitläň.

# Birnäçe kanal üçin optimizasiýa

Dogry açar söz ulanylyşy diňe bir ýerdäki zatlar üçin saklanmaly däldir. Beýleki platformalarda-da edil şonuň ýaly. Bu, sosial mediýa gatnaşygyňyza, e-poçta marketingiňize we teleýaýlym / radio mahabatlaryna we elbetde çap metbugatyna degýär.

# Gowy domen saýlaň

Seo.example ýaly subdomenleri däl-de, mysal.com/seo ýaly kiçi kök katalog domenlerini ulanyp yzygiderli bolmaga synanyşyň. Bir domeni saklamaga synanyşyň, sebäbi köneleriniň täzelerinden has gowydygy görünýär.

Dürli enjamlar üçin amatlylaşdyryň

Islendik enjamda dogry görmek üçin web sahypaňyzy optimallaşdyrmaly. Wideo ýa-da gif ýaly baý mazmun döretmegi ýatdan çykarmaň.

mass gmail